Návštěvní řád

Návštěvní řád Wellness Avalon vychází z provozního řádu Wellness Avalon, který je odsouhlasen Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.

Vstup do prostor Wellness Avalon

• Otevírací doba je zveřejněna na informační ceduli u vchodu do Wellness Avalon a webových stránkách.
• Vstup do Wellness Avalon je povolen po zakoupení vstupného, převzetí klíčku od šatní skříňky a ručníku (vratná záloha 100Kč). Prodej začíná otevřením pokladny a končí 90 minut před koncem provozní doby. Ceny vstupného jsou zveřejněny na ceníku u pokladny, změny cen v ceníku vyhrazeno.
• Za ztracený klíček od šatní skříňky nebo ručníku bude účtován poplatek 200kč.
• Vstupem do Wellness Avalon se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům zaměstnancům Welness Avalon. (personál je označen logem Wellness Avalon na tričku)
• Dětem do jednoho roku je zakázána návštěva Wellness Avalon dle vyhlášky MZ 135/2004 Sb.
• Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou, a s doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18 let, která je za děti odpovědná.
• Dětem mladším 15 let je vstup do Wellness Avalon povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která je za děti odpovědná.
• Používání zařízení Wellness Avalon je omezeno věkem, děti do 15 let je smí používat pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která je za děti odpovědná.
• Používání zařízení Wellness Avalon se řídí místními pokyny uvedenými u každého zařízení.
• Vstup do Wellness Avalon plavková část je povolen pouze v plavkách z pružného a přiléhavého materiálu. Nepřípustné jsou bermudy, spodní prádlo, kraťasy apod. V bez-plavkové části je vstup do saun povolen pouze bez plavek s použitím osušky.
• Kapacita prostoru Wellness Avalon je 60 osob. Provozovatel je povinen uzavřít přístup do Wellness Avalon a otevřít je až po uvolnění dané kapacity.
• Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití, nebo uzavřít některé části Wellness Avalon pro nutnou údržbu a pro mimo-sezónní provoz a dále z objektivních důvodů (nouzová situace apod.)

Vyloučení z návštěvy Wellness Avalon

• Do Wellness Avalon nemají přístup a z používání zařízení budou vyloučeny osoby trpící vlasovými nebo kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, a děti do jednoho roku. Děti ve věku 1-3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
• Z Wellness Avalon může být vykázán bez nároku na vrácení vstupného i ten návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků Wellness Avalon. V krajním případě, podle povahy přestupku, může odpovědná osoba Wellness Avalon požádat o zakročení policii ČR.

Provozní pokyny pro návštěvníky

• Každý návštěvník Wellness Avalon je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu a pokynů zaměstnanců areálu. Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření příjemného prostředí sloužícího k oddechu a rekreaci.
• Všechny úkony návštěvy Wellness Avalon v následném pořadí:
• Zakoupení časové, nebo abonentní vstupenky na recepci, možnost využití skříňky na cennosti
• Vyzvednutí klíčku od šatní skříňky, ručníku, obsazení šatní skříňky a převléknutí v šatně
• Osprchování a umytí mýdlem bez plavek před vstupem do zařízeních Wellness Avalon
• Použití zařízení a odpočívárny Wellness Avalon
• Při odchodu osprchování, osušení, převlečení v šatně, uvolnění skříňky
• Odchod přes recepci a případné vyrovnání nedoplatků.
• Před vstupem do šaten je návštěvník povinen odložit obuv a dále pokračovat bez obuvi.
• Doba pobytu na časově omezené vstupné začíná převzetím klíčku od šatní skříňky a končí jeho odevzdáním. Překročí-li návštěvník dobu určenou k pobytu, je povinen uhradit příslušný doplatek.
• 90 minut před koncem provozní doby je prodej vstupenek ukončen. 10 minut před ukončením provozu musí návštěvníci opustit zařízení Wellness Avalon a 15 minut po skončení otevírací doby opustit areál.
• Návštěvníkům se doporučuje nepřinášet do areálu cenné věci větší obnosy peněz. Cenné předměty si mohou návštěvníci uložit do skřínek na cennosti s bezpečnostním kódem, které jsou naproti recepci. Avalon Wellness nenese odpovědnost za případnou ztrátu cenností.
• Návštěvníci používají plavky, které musí být čisté. Do vířivek, infra sauny nebo páry je zakázán vstup ve spodním prádle, trenýrkách, šortkách. Volné plavky (bermudy) nejsou povoleny. Do finských saun je vstup možný pouze bez plavek (hrozí roztavení plavek).
• Návštěvníci musí použít ručník nebo osušku jako podklad pro sezení nebo ležení – platí pro lehátka, sedačky, infra saunu, páru, finské sauny.
• Každý návštěvník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do zařízeních se v prostorách sprch důkladně umýt mýdlem bez plavek. Při odchodu do šaten je žádoucí provést osušení, aby nedošlo k zanášení vody do prostoru šaten. Ždímání plavek je dovoleno jen ve sprchách.
• Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují po mokré dlažbě, vč. schodišť, je třeba dbát zvýšené opatrnosti, hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu.
• Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi.
• Svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti a neobtěžovat ostatní návštěvníky.
• Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý návštěvník Wellness Avalon osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (cenu vyčíslí odpovědná osoba Wellness Avalon nebo policie ČR).
• Návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád parní komory, vířivek, infra suny a finských saun, která jsou vyvěšena v areálu.
• Osoba starší 18 let, která doprovází dítě do 15 let, zodpovídá za jeho bezpečnost ve všech prostorách Wellness Avalon a dodržování pokynů všech zařízení, jakož i dodržování pořádku.
• Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba zavolat personál, který zajistí základní ošetření a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc. Úraz zapíše do knihy úrazů. Návštěvníci trpící epilepsií, či jinými zdravotními potížemi ohlásí toto ve vlastním zájmu personálu. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu a pokynů pro správné využívání zařízení (vířivky, parní komora, infra sauna, finské sauny) nepřebírá správa Avalon Wellness odpovědnost.

Ve Wellness Avalon je zakázáno:

• Zdržovat se v prostoru Wellness Avalon bez platného vstupu.
• Vcházet do prostoru šaten, sprch, bazénů v obuvi. Zdržovat se u bazénů v oděvu.
• Vstupovat do oddělení nebo míst určených pro osoby jiného pohlaví s výjimkou dětí do 7 let.
• Vstupovat do prostorů označených zákazem vstupu.
• Chovat se hlučně, házet míčem, srážet jiné osoby do bazénů, běhat-skákat do vody, a dopouštět se jakýchkoli nepřístojností, které hlukem, nebo ohrožením bezpečnosti ruší pořádek.
• Brát do bazénu ploutve, míče a tenisové míčky apod. (povoleny jsou nafukovací rukávky).
• Vstupovat do bazénů bez důkladného osprchování s použitím mýdla.
• Plivat do vody, vyplachovat si nos a ústa ve vodě, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory areálu.
• Sedět nebo ležet bez podložky (ručník, osuška).
• Koupání nebo používání zařízení dětí do 1 roku.
• Koupání dětí od 1 do 3 let bez plavek s přiléhavou gumičkou.
• Používání nafukovacích kruhů, lehátek a jiných rozměrných nadlehčovacích pomůcek.
• Koupání nebo užívání zařízení ve spodním prádle, trenýrkách, šortkách a bermudách.
• Brát s sebou do prostor zařízení (vířivky, sauny…) žvýkačky, skleněné a ostré předměty, jehly, špendlíky, holící čepelky a všechny předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
• Zákaz čištění, nebo praní prádla.
• Přinášet chemické látky, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob.
• Svévolně přemisťovat zařízení, nábytek a manipulaci s provozně technickým zařízením.
• Kouřit ve všech prostorách Wellness Avalon.
• Konzumovat jídlo ve všech prostorách Wellness Avalon mimo určené prostory.
• Vstupovat do areálu s jízdními koly, používat kolečkové brusle a koloběžky.
• Neuposlechnout pokynů zaměstnanců Wellness Avalon. Následkem je napomenutí, případně, u zvláště závažných případů, vykázání návštěvníka z areálu bez nároku na vrácení vstupného.
• Vodit do budovy Wellness Avalon psy nebo jiná zvířata.

Všeobecná ustanovení:

• Provozní doba, obsazenost a jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována na informačních cedulích, webových stránkách nebo na recepci Wellness Avalon.
• Návštěvníci jsou povinni dodržovat všechny dodatkové a informační tabule, nebo tabule s místními pokyny a jinými upozorněními. Nesmí je poškozovat, znečišťovat, nebo odstraňovat.
• Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance Wellness Avalon a nabývá platnosti dnem schválení.
• Případná přání, upozornění, nebo reklamace mohou návštěvníci oznámit na recepci, zapsat do knihy přání a stížností, nebo přímo vedení Wellness Avalon.
• Za dodržování Návštěvního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod.
• Povinnost návštěvníka důkladně se umýt mýdlem bez plavek před vstupem do bazénů, dodržování zákazu koupáním ve spodním prádle, šortkách, bermudách vytváří rozhodující předpoklad k tomu, že budete v bazénech s cirkulací vody relaxovat v čisté a
zdravotně nezávadné vod.

Upozornění

V provozu Avalon Wellness se jedná o veřejný provoz, ve kterém hrozí některá nebezpečí, jako utonutí, uklouznutí na mokrém povrchu, nebo zranění vyčerpáním, omdlením z procedur. Proto prosíme všechny návštěvníky, aby v zájmu vlastní bezpečnosti dodržovali všechna upozornění, provozní pokyny a běžné zásady slušného chování. Děkujeme.

Tento řád byl zpracován ve smyslu zákona č.258/200 Sb. V platném znění, vyhlášky č.135/2004 Sb. ve znění vyhl. č. 292/2006 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny. Návštěvní řád slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu vnitřních bazénů a regeneračních provozů Avalon Wellness a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Postup při saunování

1. Návštěvník se svlékne v šatne a potom se důkladně umyje pod sprchou.
2. Před vstupem do potní místnosti se návštevník osuší ručníkem.
3. Do potní místnosti si návštevník bere osušku nebo prostěradlo, na které si sedne nebo lehne tak, aby pot odkapával pouze na toto prostěradlo nebo ošušku .
4. Doba pobytu v potní místnosti je individuální a pohybuje se od 5-15 minut. Při pocitu nevolnosti je nutné ihned potní místnost opustit.!!
5 .Po opuštení potní místnosti se návštevník osprchuje vodou a následně se ochladí v ochlazovácím bazénu nebo pod sprchou. Je přísne zakázáno vstoupit do ochlazovacího bazénu bez osprchování!!
6. Po ochlazení doporučujeme odpočinek v odpočívárne, popř. doplnění tekutin.
7. Tento saunovací cyklus doporučujeme 3-5x opakovat.
Doba pobytu v prostorách sauny je max 100 minut .
8. Ve všech prostorách sauny je nutno z hygienických důvodů při sezení nebo ležení používat ručník nebo prostěradlo.
9. V potní místnosti je zakázáno sušit ručníky, osušky a prostěradla.

Avalon Wellness

Avalon Business Center
Poděbradova 2842/1
301 00 Plzeň

 

Návštěvní řád

Provozní řád

Provozovatel

Otevírací doba Wellness

Pondělí - Neděle

Veřejné wellness

10:00 - 12:00

15:00 - 22:00

VIP, SPA, JUNGLE

Pondělí - Neděle

10:00 - 22:00

 

Avalon Café

Pondělí - Neděle

10:00 - 22:00

 

Avalon Fitness s.r.o, IČ 24674877 , Sídlo: Praha 1 - Staré Město, Na Příkopě 1096/21, PSČ 110 00 Spisová značka: C 165215 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 12. května 2010